កម្រិតវីអាយភីបច្ចុប្បន្ន

Level 0

ចំនួនសាច់ប្រាក់ភ្នាល់ :
USD 0.00

Level 0

ចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលតម្រូវភ្នាល់ :
USD 0.00

 1. Level 1
  1
  ត្បូងកណ្តៀងស្វាយ USD 0.00
 2. Level 2
  2
  ត្បូងបុស្សរាគ័ម USD 15,000.00
 3. Level 3
  3
  ត្បូងមរកត USD 30,000.00
 4. Level 4
  4
  ត្បូងទទឹម USD 80,000.00
 5. Level 5
  5
  ត្បូងកណ្តៀង USD 200,000.00
 6. Level 6
  max1
  ត្បូងពេជ្រ USD 500,000.00
 7. Level 7
  max2
  ត្បូងតង់ហ្សានី USD 1,000,000.00