ប្រាក់បន្ថែម100%សម្រាប់អតិថិជនចុះឈ្មោះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ណាដែលមិនទាន់បានធ្វើការដកប្រាក់របស់ខ្លួនអាចមានសិទ្ធិទទួលយកប្រាក់បន្ថែម 100% ក្នុងកំឡុងពេលដែលបានធ្វើការដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូង។
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដំបូងចាប់ពី 01/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  3. លក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីប្រទេស កម្ពុជា តែប៉ុណ្ណោះ។
  4. អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។
  5. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ក្នុងទំព័រលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់មុនពេលចូលទៅក្នុងគណនី V9BET របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់។
  6 សមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ទេនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យ។
  7. ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថិជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីប្រាក់ដើម) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។
  8. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន ១៥ដង ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖
       - ការដាក់ប្រាក់ដំបូង = 10 USD
       - ប្រាក់បន្ថែម = 100% X 10 USD = 10 USD
       - តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិលជុំ = (10 + 10 ) X 15 = 300 USD
  9. រាល់ការភ្នាល់បញ្ច្រាស់គ្នាណាមួយនឹងមិនគិត រឺរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
  10 ទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់នេះអាចប្រើជាមួយតែ៖
       - ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកីឡា 28%
       - ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 8%
       - ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីគីណូ 1%
  11. ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និងប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិច ១ដងក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវកាត់ចោល។ ការភ្នាល់គូរ ឬស្មើនឺងមិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងតំរូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំទេ។ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលបានដាក់ភ្នាល់ជាមួយនឹងហាងឆេងទាបជាង ០.៥ រឺ ១.៥០ (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប)ក៏មិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងតំរូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  12. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃជាការស្វាគមន៍សម្រាប់សមាជិកថ្មី

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី 01/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 AM (GMT +7)។
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះ គឺផ្តល់ជូនអតិថិជនសកម្មរបស់ V9BET ទាំងអស់ដែលមាន

  លក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖បានចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងនៅគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំកំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់
  បានជ្រើសយក USD ជារូបិយប័ណ្ណ។
  សមាជិក V9BET ដែលបានចុះឈ្មោះ និងបានភ្នាល់នៅគេហទំព័ររបស់យើងមុនការផ្តល់នេះ គឺមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះទេ។

  3. សមាជិកគ្រប់រូប ដែលអាចនឹងមានសិទ្ឋិទទួលបានប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃចំនួន $5 គឺបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ចូលនូវព័តមានផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ ឈ្មោះពេញ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានលំអិតពីគណនីធនាគារ
  4. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ តម្រូវអោយចុចប៊ូតុង "ស្នើសុំ" នៅក្នុងទំព័រការផ្តល់រង្វាន់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌពិសេសនៅពេលបានចូលក្នុងគណនី V9BET របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារទឹកប្រាក់បន្ថែម។
  5. ការភ្នាល់មិនគិតថ្លៃ នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់។
  6. សមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ទេនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យ។
  7. ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដោយឥតគិតថ្លៃ គឺតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួនប្រាំ (5) ដង សំរាប់គ្រប់ផលិតផល V9BET ណាមួយមុនពេលការដកប្រាក់អាចត្រូវបានធ្វើឡើង។ មុនពេលដាក់ស្នើប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ សមាជិកត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាចំនួន $10 ជាមុនសិន។ ការដាក់ប្រាក់នេះ ក៏តំរូវមានការភ្នាល់វិលជុំ មុនពេលដកទឹកប្រាក់ផងដែរ។
  8. ប្រសិនបើសមាជិកថ្មី ដែលបានស្នើប្រាក់រង្វាន់នេះ ហើយក៏បានស្នើសុំសំរាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% សំរាបការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងទៀតនោះ គឺតំរូវការភ្នាល់វិលជុំទាំង២នេះជាមួយគ្នាផងដែរ មុនពេលដែលសមាជិកអាចធ្វើការដកប្រាក់ត្រូវបាន។
  9. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  10. ប្រសិនបើប្រាក់បន្ថែមមិនបានភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល100 ថ្ងៃ, ប្រាក់បន្ថែមនិងប្រាក់ឈ្នះដទៃទៀតនឹងត្រូវលុបចោល។
  11. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

បន្ថែម 10% លើប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងកីទ្បាគ្មានដែនកំនត់

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. ការផ្ដល់រង្វាន់នេះចាប់ផ្តើមពី 01/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  2. ការផ្ដល់រង្វាន់នេះ គឺផ្ដល់ជូនសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់ V9BET ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
            - បានចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូន។
            - បានជ្រើសយក USD ជារូបិយប័ណ្ណ។
            - ធ្វើការភ្នាល់បានជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់មួយ (1) ដងសំរាប់ទំព័រកីឡា ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់
              ជូនតែប៉ុណ្ណោះ។
  សមាជិក V9BET ដែលបានចុះឈ្មោះ និងបានលេងនៅគេហទំព័រមុនពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូន មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះទេ។
  3. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 10% លើប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងដោយផ្អែកលើចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងនៅលើ ទំព័រកីឡា តែប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូន។
  4. ប្រាក់បន្ថែមមិនកំណត់ 10% លើប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងកីឡា នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិក ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំបាច់រួចរាល់។
  5. ចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំណត់។
  6. ចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងនេះត្រូវតំរូវឲ្យមានការភ្នាល់វិលជុំ 1ដង លើគ្រប់ផលិតផល V9BET ណាមួយមុននឹងធ្វើការដកប្រាក់បាន។
  7. ប្រសិនបើចំនួនប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងមិនបានភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល100 ថ្ងៃនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលបានដាក់បញ្ចូល ប្រាក់រង្វាន់ និងទឹកប្រាក់ឈ្នះដទៃទៀតនឹងត្រូវបានកាត់ចោល។
  8. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 0.5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  9. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស 50% សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ជោគជ័យដំបូងពីថ្ងៃទី 01/07/2019, 11:00:00 AM (GMT +7) to 01/08/2019, 10:59:59 AM (GMT +7).
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺផ្តល់ជូនអតិថិជនសកម្មរបស់ V9BET ទាំងអស់ដែលបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌ:
  - ជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ឌនិង
  - បានដាក់ប្រាក់ជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ 1ដង នៅ V9BET មុនថ្ងៃទី 01/07/2019 11:00:00 AM (GMT+7).
  - ធ្វើការដាក់ប្រាក់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់1ដង នៅ V9BET ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន។ សំរាប់តែប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យលើកដំបូងក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នេះ។
  - បំពេញតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំពីរង្វាន់ទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង/រង្វាន់ទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញនៅ V9BET ។
  - ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ អតិថិជនតំរូវឱ្យដាក់ប្រាក់ដូចតារាងខាងក្រោម។ អតិថិជនម្នាក់អាចទាមទារ ប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញនេះបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ នាក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ នឹង តម្រូវអោយមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ។

  កម្រិត VIP

  រង្វាន់

  ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត USD

  ការដាក់ទឹកប្រាក់ USD

  ការវិលជុំ

  ត្បូងកណ្តៀងស្វាយ

  50%

  75

  20

  18

  ត្បូងបុស្សរាគ័ម

  50%

  100

  50

  18

  ត្បូងមរកត

  50%

  125

  75

  18

  ត្បូងទទឹម

  50%

  150

  100

  18

  ត្បូងកណ្តៀង

  50%

  200

  150

  18

  ត្បូងពេជ្រ

  50%

  300

  175

  18

  ត្បូងតង់ហ្សានី

  50%

  400

  200

  18  3. ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន សំរាប់មួយប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទាមទារយកទឺកប្រាក់បន្ថែមបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ នៃប្រភេទប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមឡើងវិញណាមួយ។
  4. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតម្រូវឲ្យមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 18 ដង មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។
  ឧទាហរណ៍៖
   - ចំនួនប្រាក់ដាក់ = 100 USD
   - ប្រាក់បន្ថែម = 50% x 100 USD = 50 USD
   - ទឹកប្រាក់វិលជុំ = (ចំនួនប្រាក់ដាក់ 100 USD + ប្រាក់បន្ថែម $50) X 18 = 2,700 USD
  6. អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ តម្រូវអោយចុចប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ដែលនៅខាងក្រោមលក្ខខ័ន្តិក:នៃទំព័រការផ្តល់រង្វាន់ ត្រូវចូលទៅក្នុងគណនី V9BET របស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំរង្វាន់ប្រាក់បន្ថែម។
  7. សមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ទេនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដោយជោគជ័យ។
  8. សមតុល្យគណនី V9BET របស់សមាជិកគឺតិចជាងចំនួនភ្នាល់តិចបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (ឧទាហរណ៍ 1ដុល្លារ) ។
  9. បើប្រាក់ដើមនិងប្រាក់បន្ថែមមិនបានភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល100 ថ្ងៃ, ប្រាក់បន្ថែមនិងប្រាក់ឈ្នះដទៃទៀតនឹងត្រូវបានគេកាត់ចោល។
  10. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 0.5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  11. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

2% ប្រាក់រង្វាន់ ជារៀងរាល់សប្តាស៍សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. ការផ្តល់ជូនរង្វាន់នេះគឺចាប់ពី ថ្ងៃទី 15/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) ដល់ថ្ងៃទី 22/07/2019 10:59 (GMT+7)។
  2. ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំពោះអតិថិជន V9BET ដែលបាន
  - ជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ឌនិង
  - ធ្វើការដាក់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ ដែលមានចែងក្នុងតារាងខាងក្រោម នៅក្នុងកំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់តាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ V9BET

  កម្រិត

  ការដាក់ទឹកប្រាក់តិចបំផុត USD

  ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត USD

  ការវិលជុំ

  ត្បូងកណ្តៀងស្វាយ

  150

  15

  1

  ត្បូងបុស្សរាគ័ម

  250

  25

  1

  ត្បូងមរកត

  400

  40

  1

  ត្បូងទទឹម

  500

  75

  1

  ត្បូងកណ្តៀង

  750

  100

  1

  ត្បូងពេជ្រ

  1,000

  125

  1

  ត្បូងតង់ហ្សានី

  1200

  150

  1

  3. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 2% ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ជោគជ័យតាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ V9BET នៅក្នុងកំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។
  សំគាល់ ធ្វើការដាក់ប្រាក់តាមគេហទំព័រ V9BET Mobile Web (m.v9bet.com) មិនអាចទទួលបានការផ្តល់ជូននេះទេ។
  4. ទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់ជូននេះនិងបញ្ជូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅសប្តាស៍បន្ទាប់រៀលរាល់ថ្ងៃពុធ ក្រោយពេលយើងខ្ញុំធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ។
  5. ទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនេះ និងតម្រូវអោយលោកអ្នកធ្វើការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 1 ដងសិន ទើបអាចដក ប្រាក់បាន។
  6. ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន មិនបានភ្នាល់វិលជុំក្នុងរយៈពេល 100 ថ្ងៃនៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលនោះប្រាក់រង្វាន់និងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងនោះនឹងត្រូវបានទុកជាមោឃៈ។
  7. រាល់ការវិនិច្ឆ័យផ្ទៀងផ្ទាត់ដែល អតិថិជនដែលមានគណនីឬការភ្នាល់ស្ទួនគ្នាឬក៏ ជាបុគ្គលឬ ក្រុមណាមួយដែលមានការទំនាក់ទំនង ធ្វើការឃុបឃិតការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ ប្រាក់រង្វាន់នោះត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗ។ ហើយរាល់ការភ្នាល់ដែលនៅលើភាគីផ្ទុយគ្នាឬភ្នាល់សងខាង រាល់ការភ្នាល់ដែរចាត់ទុកជាមោឃៈឬស្មើ ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសហាងឆេងតិចជាង 0.5 រឺ 1.50 (មិនគិតលេខទសភាគ)នឹងមិនត្រូវបានគិតបញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
  8. លក្ខខ័ន្តិកផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានអនុវត្ត។


0.28% ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់កីឡា

លក្ខខ័ន្តិក:

  1.កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី01/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  2.ការសងច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត
  3.សំរាប់ការភ្នាល់ណាដែលគ្មានការឈ្នះចាញ់, ការភ្នាល់ដែលលុបចោល, ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនិងការភ្នាល់បែបអត្រាសងក្រោម០.២របស់ហុងកុងនិងមិនបានគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំឡើយ។ ទឹកប្រាក់វិលជុំដែលបានមកពីប្រាក់បន្ថែមនៃការដាក់ត្រូវបានកាត់ចេញពីសាច់ប្រាក់ភ្នាល់សរុបកីឡារបស់អតិថិជនV9BETសំរាប់សាច់ប្រាក់បង្វិលសងវិញនៃកីឡា។
  4.យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ
  5.អតិថិជនV9BETទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលសងមកវិញជារៀងរាល់ ៧២ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ។
  6.ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  7.លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញ 0.8% សំរាប់កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 AM (GMT +7) សំរាប់សមាជិក V9BET ទាំងអស់។
  2. ប្រាក់បង្វិលសងវិញដ៍ច្រើនគ្មានដែនកំនត់។
  3. សមាជិក V9BET ទាំងអស់មានសិទ្ធទទួលទឹកប្រាក់សងជូនវិញ 0.8% ទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់លេងក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ Club V9 និង 0.5% សំរាប់ Club Velvet ក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ការផ្តល់ជូននេះ។
  4. អតិថិជន V9BET ទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃសំរាប់កាស៊ីណូ Club V9 និង Club Velvet បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ។
  5. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ។
  6. ទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញនិងដាក់ចូលទៅគណនី V9BET របស់អតិថិជនក្នុងគណនីដើមនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃបន្ទាប់សំរាប់កាស៊ីណូ Club V9 និងសំរាប់ Club Velvet។
  7. សំរាប់ល្បែងបៀរប៉ាក់ការ៉ាត់នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រាល់ទឹកប្រាក់ដែលមិនបានស៊ីសងនឹងមិនគិតបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកប្រាក់វិលជុំឡើយ។
  8. រាល់ការភ្នាល់សងខាងសំរាប់កាស៊ីណូនឹងមិនគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំសំរាប់សងមកវិញឬគិតបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំផ្សេងៗឡើយ។
  9. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ដាក់ប្រាក់ នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  10. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

1% ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់គីណូ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី01/07/2019 11:00:00 AM (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 AM (GMT +7).
  2. ការសងដ៍ច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត់
  3. ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយនេះអតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ឋិទទួលបានទឹកប្រាក់សងវិញ១% ដោយផ្អែកលើទឹកប្រាក់សរុបរបស់ពួកគេបានភ្នាល់ក្នុងV9 Kenoតែមួយគត់
  4. អតិថិជនV9BETទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សងមកវិញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់យើងខ្ញុំបានធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។
  5. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ
  6. ទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញនិងដាក់ចូលទៅ គណនីអតិថិជនV9BETក្នុងគណនីដើមមុន២៤ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប់
  7. រាល់ការភ្នាល់សងខាងសំរាប់គីណូនឹងមិនគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំសំរាប់សងមកវិញឬគិតបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំផ្សេងៗឡើយ។
  8. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។

  លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9BET

លក្ខខ័ន្តិក:

  ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9

  ប្រសិនបើយើងមិនអាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក:

       1. ក្នុង 30 នាទីសម្រាប់ការស្នើរសុំដាក់ប្រាក់ឬ
       2. ក្នុង 90 នាទីសម្រាប់ការស្នើរសុំដកប្រាក់

  យើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវប្រាក់រង្វាន់ ដុល្លារ!

  តម្រូវការ:

  - រូបថតអេក្រង់នៃពេលវេលាកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់ពីរបាយការណ៏របស់ធនាគារ (ឬសារការផ្ទេរប្រាក់របស់វីងដែលទទួលបានជោគជ័យ)។ បន្ទាប់មកផ្ញើអ៊ីមែលទៅ cs@v9betkh.com ដោយមានប្រធានបទអ៊ីម៉ែល "ការប្រកួតប្រជែងជាមួយV9" ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។

  លក្ខខណ្ឌចូលរួម:

  1. ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី 01/07/2019 11:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 01/08/2019 10:59:59 (GMT +7) ។ កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែអ្នកលេងសកម្មរបស់ V9BET ។
  2. កម្មវិធីនេះគឺសំរាប់សមាជិក V9BET ទាំងអស់មកពីប្រទេសខាងក្រោមនេះ៖ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ។
  3. ដើម្បីទទួលរង្វាន់នេះសមាជិកត្រូវតែបង្កើតប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់ណាមួយ។ ប្រសិនបើបន្ទាប់ពី 30 នាទីយើងនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ដំណើរការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកឬបន្ទាប់ពី 90 នាទីក្នុងការដកប្រាក់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវប្រាក់រង្វាន់ 5 ដុល្លារ!
  4. ដើម្បីទទួលយក "ប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួត" សមាជិកគ្រាន់តែធ្វើការផ្ញើអ៊ីមែលដោយប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយ V9BET ផ្ញើទៅ cs@v9betkh.com ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីដោយបញ្ចក់ពី:

   - ប្រធានបទអ៊ីម៉ែល: ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9

   - ឈ្មោះចូល  

   - លេខសំគាល់

   - រូបថតអេក្រង់នៃពេលវេលាកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់ពីរបាយការណ៏របស់ធនាគារ (ឬសារការផ្ទេរប្រាក់របស់វីងដែលទទួលបានជោគជ័យ)។ បន្ទាប់មកផ្ញើអ៊ីមែលទៅ cs@v9betkh.com ដោយមានប្រធានបទអ៊ីម៉ែល "ការប្រកួតប្រជែងជាមួយV9" ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។

  5. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺអាចទទួលយកច្រើនជាងមួយដងក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ ហើយអ្នកអាចទទួលបាននូវរង្វាន់នេះបានដរាបណាប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នកត្រូវនិងលក្ខខ័ន្តិកៈ។
  6. ប្រាក់រង្វាន់នេះតម្រូវឱ្យមានការភ្នាល់វិលជុំ (1) ដងនៅលើផលិតផលរបស់ V9BET ណាមួយមុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។
  7. កម្មវិធីនេះគឺមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្រោមស្ថានភាពដូចខាងក្រោម:
   - ការថែទាំគេហទំព័រ ប្រព័ន្ធ និងធនាគារ។
   - ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងតាមរយៈបេឡាឬការផ្ទេរប្រាក់តាមអេធីអឹម។
   - ប្រតិបត្ដិការផ្ទេរឆ្លងធនាគារ (អនុវត្តលើ ប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា និងថៃ)
   - ការដកប្រាក់ទាំងអស់តាមរយៈវីងធ្វើឡើងពីម៉ោង 10:00 យប់ (GMT + 7) ថ្ងៃនេះ - 10:00 ព្រឹក (GMT + 7) ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយការដកប្រាក់ទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈធនាគារពីម៉ោង 01:00 ព្រឹក (GMT + 7) - 06:00 ព្រឹក (GMT + 7) ។
   - ការដកប្រាក់ទាំងអស់ដែលតម្រូវការត្រួតពិនិត្យពី V9BET ។
   - ការពន្យារពេលដោយបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងឬភាគីទីបីណាមួយក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលដោយកំណត់លើ:

  ការដាក់​​បែបបទស្នើខុសនៃការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់

  ឈ្មោះផ្សេងគ្នាដែលបានប្រើសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនិងរបាយការណ៏ធនាគាររបស់យើង

  ការដាក់ប្រាក់ដោយធ្វើឡើងពីភាគីទីបី

  ធនាគារធ្វើឲទាន់សម័យឈ្មោះខុសឬសេចក្ដីលម្អិតសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់

  8. មានតែសមាជិកដែលបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលយើងខ្ញុំមានចែងទាំងអស់នឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9។
  9. រង្វាន់នេះអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាជាមួយកម្មវិធីរង្វាន់ដទៃទៀត។
  10. កម្មវិធីនេះគឺកំណត់សំរាប់តែមនុស្សម្នាក់ អាស័យដ្ឋានមួយ អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលមួយ លេខទូរស័ព្ទមួយ គណនីធនាគារមួយ និងអាស័យដ្ឋាន IP មួយសម្រាប់គណនីដែលបានចុះឈ្មោះ។
  11. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

កំណត់ចំណាំ
ការស្នើរសុំត្រូវបានជោគជ័យ
លេខកូដស្នើរសុំរង្វាន់របស់លោកអ្នកគឺ